زیرنویس برای

Poster

The Tale of Nokdu (The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nok-Du / Joseonroko Nokdujeon / 조선로코 녹두전) Flag

  • سال: 2019
Farsi/Persian Edit
Language عنوان فایل تعداد H.I. مترجم Comment
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E09-E10_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E07-E08_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E07-E08   AtusaYeol
ترجمه روان و هماهنگ 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E03-E04_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E07-08.NEXT   AtusaYeol
ترجمه روان و هماهنگ 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E07-08   AtusaYeol
ترجمه روان و هماهنگ 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E03-E04.191001@dreamysub   dreamysubteam
 
Farsi/Persian The.Tale.of.Nokdu.E01-E02@DREAMYSUB480p-pro   dreamysubteam
 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E05-E06_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 조선로코 녹두전 The Tale of Nokdu E01-E02_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹