دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

زیرنویس برای

Poster

The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) Imdb Flag

  • سال: 2018
Farsi/Persian Edit
Language عنوان فایل تعداد H.I. مترجم Comment
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress_All.Episodes❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️ تمام قسمتها  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E51-E52❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E49-E50❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E47-E48❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E45-E46❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E43-E44❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E41-E42❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E39-E40❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E37-E38❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E35-E36❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E33-E34❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E31-E32❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E29-E30❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E27-E28❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E25-E26❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E23-E24❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E21-E22❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E19-E20❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E17-E18❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E15-E16❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E13-E14❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E11-E12❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E09-E10❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E07-E08❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E05-E06❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E03-E04❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E01-E02❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.EspecialClip❤   f971
F971 اپیزود ویژه پایانی 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E51-E52❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E49-E50❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E47-E48❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E45-E46❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E43-E44❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E41-E42❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E39-E40❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E37-E38❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E35-E36❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E33-E34❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E31-E32❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E29-E30❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E27-E28❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E25-E26❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E23-E24❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E21-E22❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E19-E20❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E17-E18❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E15-E16❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E13-E14❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E11-E12❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E09-E10❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E07-E08❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E05-E06❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E03-E04❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E01-E02❤   f971
F971 
Farsi/Persian The.Last.Empress.OST.part2@F971korea   f971
OST Part.2  
Farsi/Persian The.Last.Empress.E01-E02-Farsi-30NAMATAK   30namatak
مترجمین : نسی - رویا - سنا - محمدرضا Www.30NM.TK Telegram.me/CINAMATAK