زیرنویس برای

Poster

Flower Crew: Joseon Marriage Agency (Joseonhondamgongjakso Kkotpadang / 조선혼담공작소 꽃파당) Imdb Flag

  • سال: 2019
Farsi/Persian Edit
Language عنوان فایل تعداد H.I. مترجم Comment
Farsi/Persian Flower crew_E15(@subdrama)   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما 
Farsi/Persian Flower crew_E09(@subdrama)   Rose_nri
@SubDrama تیم ترجمه سابدراما-عضو کانال تلگرام ما شوید 
Farsi/Persian Flower crew_E07   Rose_nri
تیم ترجمه سابدراما@SubDrama 
Farsi/Persian Flower crew_E06   Rose_nri
تیم ترجمه سابدراما @subdrama 
Farsi/Persian Flower crew_E05   Rose_nri
تیم ترجمه سابدراما @SUBDRAMA 
Farsi/Persian Flower crew_E04   Rose_nri
تیم ترجمه سابدراما @sub_drama 
Farsi/Persian Flower crew_E03   Rose_nri
ترجمه اختصاصی سابدراما @sub_drama 
Farsi/Persian Flower crew_E02   Rose_nri
ترجمه اختصاصی سابدراما @sub_drama 
Farsi/Persian Flower crew_E01   Rose_nri
تیم ترجمه سابدراما @sub-drama